Article headline
5 vragen aan stolpenconsulent Rosanne Bruinsma
Wonen

5 vragen aan stolpenconsulent Rosanne Bruinsma

Ben of word je eigenaar van een prachtige oude stolp? Dan kun je, als je er bijvoorbeeld met de gemeente niet uitkomt om de functie van de boerderij aan te passen, contact opnemen met stolpenconsulent Rosanne Bruinsma van MOOI Noord-Holland.

5 vragen aan stolpenconsulent Rosanne Bruinsma

Wat doet een stolpenconsulent?
De stolpenconsulent is een onafhankelijke adviseur die publieke en individuele belangen samenbrengt tijdens een gesprek met eigenaren, ontwerpers, gemeenten en andere betrokkenen. Om tot een advies te komen begeleidt de stolpenconsulent gemeenten en initiatiefnemers bij concrete plannen voor stolpboerderijen in Noord-Holland. Dit kan gaan om functieverandering of uitbreiding van functies op het traditionele erf of in het gebouw.

Een stolpenadvies is vooral doeltreffend wanneer regels en uitgangspunten van de gemeente op gespannen voet staan met wensen en eisen van de initiatiefnemer en/of eigenaar of wanneer een initiatiefnemer een ingrijpend ruimtelijk plan heeft waarvoor de gemeente een tegenprestatie als voorwaarde stelt. 

 

Waarvoor is een stolpenconsult nodig?

Door schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging in de agrarische sector is er al tientallen jaren een transformatie gaande waardoor veel stolpboerderijen een nieuwe functie krijgen of hebben gekregen. De stolpenconsulent helpt initiatiefnemers en/of eigenaren bij de transformatie van hun stolp. Dat kan een splitsing van een stolp zijn in twee of meer wooneenheden, een herbestemming, de sloop- en nieuwbouw van bijgebouwen of de herinrichting van het erf. In de meeste gevallen gaat het ook over (gedeeltelijk) herstel van de oorspronkelijke karakteristieken van erf en gebouwen en over hoe je hier op zorgvuldige wijze toevoegingen aan kan doen.

 

Voor wie is de stolpenconsulent er?

De stolpenconsulent kan ingeschakeld worden door alle gemeenten in Noord-Holland. De stolpenconsulent is een initiatief van stichting MOOI Noord-Holland, die tot doel heeft de ruimtelijke kwaliteit in de provincie te verbeteren. De stolpenconsulent brengt geen gereedschap mee maar voert gesprekken met eigenaren, ontwerpers, gemeenten en eventueel met andere betrokkenen. 


Kun je als eigenaar van een stolp ook een stolpenconsulent inhuren?
Als je vastloopt bij je gemeente is dat mogelijk. Doel is wel altijd: behoud van de stolpboerderijen in Noord-Holland. Als jouw plan bijdraagt aan behoud van de stolpboerderij en de ruimtelijke kwaliteit kunnen we met elkaar gaan kijken: zijn er voorwaarden te bedenken waardoor het wel kan? Daarom is het van belang dat de gemeente ook altijd aan tafel zit tijdens het gesprek en bereid is mee te werken aan de totstandkoming van het plan. Het stolpenadvies fungeert dan als invulling en soms zelfs als optimalisering van de gemeentelijke voorwaarden. Hiermee kan de gemeente het behoud en de verbetering van ruimtelijke kwaliteit en het behoud van cultuurhistorische waarden nastreven.

 

Kan je een voorbeeld geven waar de stolpenconsulent succesvol is ingezet?

We werden onlangs benaderd door iemand die zijn stolp en een aantal bijgebouwen wilde verkopen. Hiervoor wilde hij de functie ‘agrarisch’ veranderen naar ‘wonen’. Een van de voorwaarden van de bestemmingswijziging is het slopen van agrarische bijgebouwen tot een bepaald oppervlakte. Naast dat slopen veel geld kost, had een architect ooit over de kapschuur tegen de eigenaar gezegd: ‘deze is mooier dan de Grote Kerk in Haarlem’. Wij zijn gaan kijken en na onderzoek bleek het inderdaad een zeldzaam historisch exemplaar met een houten in plaats van stalen constructie te zijn. Wij hebben de gemeente daarom geadviseerd om, ook bij functieverandering naar wonen, de kapschuur te behouden. Wat de gemeente ook gedaan heeft.

Contact met de stolpenconsulent?
Neem contact op via stolp@mooinoord-holland.nl of ga naar mooinoord-holland.nl.

No items found.
No items found.
Stolpenconsulent Rosanne Bruinsma: ‘Wij zijn bij de kapschuur gaan kijken en na onderzoek bleek het om een zeer zeldzaam exemplaar te gaan. Wij hebben de gemeente daarom geadviseerd de schuur te behouden’
No items found.
No items found.
No items found.

Partner

Geen gerelateerde posts gevonden

Verder lezen